Algemene voorwaarden

VAN IFG INDUSTRIAL FOAMS B.V.

Privacyinstellingen

Wijzig je privacyinstellingen hieronder

Wij maken gebruik van Google Analytics om gegevens over onze website te verzamelen.

Bekijk details
Vergeet mijn instellingen Verwijderd

VAN IFG INDUSTRIAL FOAMS B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 ‘’Verkoper‘’: IFG Industrial Foams B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5422 VH) Gemert aan de Dommel 43,  geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16072845;

1.2 ‘’Koper‘’: de contractspartij van IFG Industrial Foams B.V.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna ‘’Algemene Voorwaarden‘’, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Verkoper goederen en/of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

2.2 Het door de Koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

2.3 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten, waarbij Verkoper en Koper, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

2.4 Door Koper gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn slechts dan van toepassing indien deze Algemene Voorwaarden door Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Vermelding of verwijzing door Koper naar eigen inkoop- (of andere algemene) voorwaarden wordt door Verkoper niet aanvaard en doet deze voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

2.7 Bedingen, die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 De door Verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief transportkosten, omzetbelasting, overige heffingen van overheidswege en overige kosten waaronder opslagkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Verkoper is niet gehouden de overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

3.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meerdere externe kostprijzen, zoals leveranciersprijzen, valutakoersen, prijzen van grondstoffen en materiaal, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen van overheidswege of andere lasten verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.4 Verkoper zal Koper het voornemen tot verhoging van de prijs schriftelijk kenbaar maken, waarbij Verkoper de omvang van de prijsverhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan zal vermelden.

3.5 Bedraagt de prijsverhoging meer dan 15%, dan is Koper gerechtigd om binnen 7 werkdagen na de in het vorige lid van dit artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, danwel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Verkoper genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Koper is evenwel alsnog verplicht tot nakoming, indien Verkoper Koper alsdan onverwijld in kennis stelt van haar voornemen tot levering conform de oude prijzen.

3.6 Iedere prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ten opzichte van een Koper zijnde een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf is toegestaan; Koper heeft in dat geval het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en annulering

4.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten en levertijden etc. van de Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven en kunnen te allen tijde vrijblijvend door Verkoper worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding/offerte door Koper. Herroeping na aanvaarding door Koper zal door Verkoper onverwijld dienen te geschieden.

4.2 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de Verkoper bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de Algemene Voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden na schriftelijke bevestiging door Verkoper bindend.

4.3 Aanvaarding door Koper welke afwijkt van de offerte geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een nieuwe offerte die Verkoper niet bindt, tenzij deze uitdrukkelijk door Verkoper wordt aanvaard. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte van Verkoper afwijkt.

4.4 Opgave en specificaties in aanbiedingen en offertes betreffen onder meer formaat en gewicht en zijn bij benadering verstrekt.

4.5 Voorzover Koper enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Koper dat op eigen risico.

4.6 Verkoper is gerechtigd, ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen met Koper, derden in te schakelen.

4.7 Annulering door Koper is slechts mogelijk indien Verkoper daarmee instemt. Alsdan is Koper aan Verkoper, naast vergoeding van 20% van de koopprijs verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, tegen betaling naar rato van de koopprijs. Koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Verkoper te dienaanzien voor alle aanspraken van derden. Door Koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 5 – Levering, leveringstermijn en deelleveringen

5.1 Levering geschiedt niet franco.

5.2 Bestelde zaken worden in de bij Verkoper voorradige groothandelsverpakkingen geleverd.

5.3 Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de Verkoper te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van Koper. Koper dient zich tegen voornoemde risico’s adequaat te verzekeren.

5.4 Levering geschiedt éénmalig op een door de Koper opgeven adres, ook al zijn de bestelde zaken door de Koper bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd.

5.5 Koper staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

5.6 Indien is overeengekomen dat het vervoer door of vanwege Verkoper zal geschieden, vindt levering plaats op het moment dat de goederen het door Verkoper ingeschakelde vervoermiddel verlaten.

5.7 Wanneer de goederen door Verkoper voor Koper worden opgeslagen, vindt levering plaats op het moment van opslag.

5.8 De leveringstermijn vangt aan op de datum van de orderbevestiging c.q. de datum van de acceptatie van de offerte, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging c.q. offerte. Indien Koper aan Verkoper informatie en/of materialen ter beschikking moet stellen alvorens Verkoper aan Koper kan leveren, dan vangt de leveringstermijn niet aan dan nadat de informatie en/of materialen volledig door Verkoper zijn/is ontvangen.

5.9 Het is Verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.10 Alle door Verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden als bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijnen worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper in geen geval recht op schadevergoeding en geeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.

5.11 Wanneer de leveringen of de werkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van de Verkoper, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan Koper in rekening te brengen.

5.12 Indien Koper de zaken niet afneemt (binnen de overeengekomen termijn) nadat de goederen door Verkoper aan Koper ter beschikking zijn gesteld, dan wel indien het niet mogelijk blijkt de zaken een Koper te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Koper, heeft Verkoper het recht de goederen op te slaan voor rekening en risico van Koper, conform de door Verkoper gehanteerde tarieven voor opslag. Indien Koper de goederen na verloop van een termijn van één maand nadat Verkoper Koper in kennis heeft gesteld van het feit dat zij de goederen heeft opgeslagen nog altijd niet heeft afgenomen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de goederen aan te bieden aan derden. Koper blijft ook in geval van opslag (en verkoop aan derden) onverkort gehouden tot betaling van de zaken (naast de kosten van opslag).

5.13 Indien is overeengekomen dat Verkoper goederen voor Koper opslaat, is Koper gehouden alle opgeslagen goederen binnen de overeengekomen opslagtermijn af te nemen en te betalen. Facturering geschiedt telkens op het moment van (deel)levering aan Koper. Heeft Koper niet alle goederen binnen de overeengekomen opslagtermijn afgenomen, dan is Verkoper gerechtigd de goederen aan te bieden aan derden, onverminderd de verplichting van Koper tot betaling van het restant.

5.14 Alle onkosten welke door Verkoper worden gemaakt ten verzoeke van Koper komen geheel voor rekening van Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Risico-overgang

6.1 Het risico van de goederen gaat over op Koper op het moment van levering, ook indien Koper geen medewerking aan levering verleent.

6.2 Indien Verkoper goederen voor Koper heeft opgeslagen, dan berusten deze goederen onder Verkoper voor rekening en risico van Koper

6.3 Indien de ten behoeve van Koper opgeslagen zaken teniet gaan door brand en/of een andere (onvoorziene) omstandigheid, zullen de kosten voor opslag in rekening worden gebracht tot het moment van tenietgaan.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Verkoper aan Koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van eventuele andere in het kader van de levering van goederen door Verkoper verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen Verkoper van Koper te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met Koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de incassokosten, rente en boetes.

7.2 Het is Koper niet toegestaan de door Verkoper geleverde goederen waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins aan derden ter beschikking te stellen en/of te bezwaren, behoudens voorzover zulks binnen de normale bedrijfsvoering van Koper gebruikelijk is, danwel indien Verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

7.3 Indien en voorzover door Verkoper geen betaling is verkregen van een opeisbare vordering, danwel indien er gegronde vrees bestaat dat Koper niet aan zijn verplichtingen jegens Verkoper zal voldoen, is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Verkoper wordt reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Koper daartoe gevolmachtigd en Koper is verplicht Verkoper daartoe toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd de rechten van Verkoper om van Koper schadevergoeding te vorderen.

7.4 Verkoper heeft de in het vorige lid van dit artikel genoemde recht ook in geval van opschorting van betaling, faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zaken of de onderneming van Koper.

7.5 Verkoper zal steeds, zolang Koper niet geheel aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Verkoper heeft voldaan, alsook alvorens Verkoper tot levering overgaat een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk hetgeen Koper na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Koper is alsdan verplicht onverwijld deze zekerheid te verstrekken. Zolang deze zekerheid door Koper niet is verstrekt, kan Verkoper de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Verkoper om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. De hoogte van de te stellen zekerheid wordt vastgesteld door Verkoper.

7.6 Koper is voorts verplicht de door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Verkoper aan haar ter inzage te geven. Daarnaast is Koper verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Verkoper, althans gescheiden te houden van niet onder het eigendomsvoorbehoud van Verkoper vallende soortgelijke zaken. Indien Verkoper andere maatregelen ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de goederen wil treffen, dan is Koper gehouden daaraan zijn medewerking te verlenen, tenzij deze Koper onredelijk verhinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 8 – Gebreken

8.1 Koper is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het uitvoeren van werkzaamheden tot controle hiervan over te gaan. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  1. of de juiste zaken zijn geleverd;
  2. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden.
  3. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene.
    • Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen kleuren etc. gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.
    • Het exemplaar van Verkoper van de door de vervoerder zonder bemerkingen voor ontvangst getekende vrachtbrief geldt als volledig bewijs van verzending van de op de vrachtbrief vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de goederen.
    • Het door Koper getekende exemplaar van vrachtbrief, reçu of andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als volledig bewijs dat de daarop vermelde goederen door Koper compleet en uiterlijk in goede conditie zijn ontvangen, tenzij een aantekening op voornoemd document is gemaakt.

8.2 Reclames met betrekking tot door Verkoper geleverde goederen c.q. uitgevoerde werkzaamheden dienen uiterlijk binnen 24 uur na aflevering van de goederen c.q. uitvoering van de werkzaamheden ter kennis van Verkoper te worden gebracht, in het geval het gaat om zichtbare fouten, onvolkomenheden of gebreken. De melding dient, ook indien zij reeds mondeling is geschied, direct schriftelijk (fax, brief, deurwaardersexploot) aan Verkoper te worden bevestigd. Overige reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst door Koper per aangetekend schrijven aan Verkoper te worden gemeld.

8.3 Indien conform het vorige lid reclames niet binnen de daarvoor geldende termijnen aan Verkoper zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

8.4 De geleverde goederen, waarvoor de reclame geldt, dienen allen in zijn geheel aanwezig te zijn ter inspectie door Verkoper. Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen de goederen te inspecteren.

8.5 In geval van reclame mag (verdere) bewerking van de goederen uitsluitend plaatsvinden na verkregen schriftelijke toestemming van Verkoper. Een vaststelling van een gebrek aan een gedeelte van de geleverde partij geeft Koper geen recht de gehele partij te weigeren.

8.6 Retourzendingen, waaromtrent van tevoren geen overleg heeft plaatsgehad en waarmee Verkoper niet schriftelijk heeft ingestemd, worden niet door Verkoper geaccepteerd.

8.7 Verkoper is gerechtigd in geval van retourzendingen administratiekosten, vrachtkosten en eventuele andere kosten in rekening te brengen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Verkoper nimmer aansprakelijk voor directe schade van Koper of een derde. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade van welke aard en vorm dan ook, verband houdend met het vervoer van de zaken. Indien een rechter mocht oordelen dat Verkoper geen beroep toekomt op de aansprakelijkheidsbeperking uit de eerste zin van dit artikel, dan is aansprakelijkheid van Verkoper te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verkoper te verstrekken verzekeringsuitkering, althans de hoogte van de netto overeengekomen opdrachtsom of evenredig gedeelte daarvan.

9.2 Indien Verkoper de door haar geleverde goederen van een derde heeft betrokken, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper te allen tijde beperkt tot maximaal de garantieverplichtingen die de toeleverancier van Verkoper jegens Verkoper heeft.

9.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan vermogensschade als gevolg van directe schade en zuivere vermogensschade, waaronder bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door een bedrijfsstagnatie of schade voortvloeiend uit de aanspraak van derden jegens Koper.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper vervalt indien Koper zelf of door derden veranderingen aan de geleverde goederen (doet) verricht(en).

9.5 Iedere aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper vervalt voorts, en Koper vrijwaart Verkoper tegen iedere aanspraak van derden, indien (1) schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Verkoper strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring/opslag van de afgeleverde zaken door Koper, (2) schade is ontstaan doordat Koper niet conform de door Verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld of (3) schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens Koper aan Verkoper zijn verschaft en/of voorgeschreven.

9.6 Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van en/of opslag van door Verkoper geleverde goederen, welke derden ten laste van Verkoper mochten geldend maken.

9.7 Verkoper staat in voor gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd.

9.8 Alle vorderingen jegens Verkoper verjaren door verloop van 6 maanden na aanvang van de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Betreft de Koper een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf dan is voornoemde termijn 1 jaar.

Artikel 10 – Emballage

10.1 Via Verkoper geleverde emballage, waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de betaling van het statiegeld, mits de verpakking onbeschadigd en compleet is en wederom als verpakking voor dezelfde soort zaken als waartoe zij gediend heeft, aangewend kan worden.

10.2 Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Verkoper dient de emballage gesorteerd voor transport gereed te staan.

10.3 Niet via Verkoper geleverde emballage wordt alleen teruggenomen voorzover Verkoper de desbetreffende emballage in haar eigen assortiment voert.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Niet nakoming door Verkoper van enige verplichting geldt niet als een aan Verkoper toerekenbare tekortkoming indien deze het gevolg is van de wil of het toedoen van een van Verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – welke van dien aard is dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet met volle omvang van Verkoper kon worden gevergd.

11.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door een toeleverancier van Verkoper, oorlog(sgevaar), gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal, storingen in leveringen van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij derden van wie Verkoper de benodigde materialen, goederen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt en voorts alle overige oorzaken, die buiten de wil en/of toedoen van Verkoper zijn ontstaan.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Verkoper gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting van Verkoper tot enige schadevergoeding.

12.2 Indien Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Verkoper gesloten overeenkomst of uit de daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel goede grond bestaat te vrezen dat Koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Verkoper te voldoen, alsmede in geval van onderbewindstelling, ondercuratele stelling, faillissement, surséance van betaling, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van Koper, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van Koper wordt gelegd en dit beslag niet onverwijld wordt opgeheven, is Verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Verkoper tot enige schadevergoeding en onverminderd de overige aan Verkoper toekomende rechten.

12.3 Koper doet afstand van alle rechten op ontbinding. 

Artikel 13 –  Betaling

13.1 Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum. Betaling geschiedt in contanten.

13.2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, is Verkoper gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling van Koper te verlangen, indien Verkoper van mening is dat Koper niet, niet-tijd en/of niet-geheel aan zijn betalingsverplichtingen uit enige overeenkomst met Verkoper zal kunnen voldoen. De hoogte van de vooruitbetaling wordt vastgesteld door Verkoper.

13.3 Klachten over een door Verkoper verzonden factuur dienen door Koper binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan alle aanspraken van koper dienaangaande vervallen. Klachten van Koper over de factuur schorten nimmer de (volledige) betalingsverplichting van Koper op.

13.4 Reclames als bedoeld in artikel 8, alsmede in het geval niet kan worden geleverd als bedoeld in artikel 5 schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

13.5 Indien Koper in gebreke blijft met de betaling binnen de overeengekomen termijn, dan is Koper van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Koper is alsdan een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd ten bedrage van 2% van de koopprijs en een rente verschuldigd van 2 % per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de factuurdatum tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

13.6 Indien Koper in gebreke of in verzuim is met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 2 punten van het door de rechtbank toegepaste liquidatietarief in eerste aanleg met een maximum van 15% van de hoofdsom. Indien Verkoper echter in redelijkheid hogere kosten heeft moeten maken ter incasso van haar vordering dan het hiervoor vermelde forfaitaire tarief, dan komen deze in haar geheel voor rekening van Koper.

13.7 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Koper meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enzovoorts, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.8 Het is Koper niet toegestaan enig door hem aan Verkoper verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke Verkoper aan Koper verschuldigd is/mocht zijn.

Artikel 14 – Monsters, modellen en voorbeelden

14.1 Indien door Verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Eenvormige Koopwetten 1964 en het Weens Koopverdrag worden uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit door Verkoper verstrekte offertes, aanbiedingen en/of met Verkoper gesloten overeenkomsten worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verkoper zijn feitelijke vestigingsplaats heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de beslechting van het geschil door een andere instantie zal plaatsvinden.

15.3 In geval Koper een natuurlijke persoon is niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt dat de zaak de rechter zal worden voorgelegd, Koper kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.